Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

3845 8f16 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
Moim zdaniem związek polega na tym, że ma być Ci dobrze z tą osobą bez względu na sytuację. Bez względu na to czy jesteście na imprezie czy w domu w kapciach. On ma być dla Ciebie najważniejszy i ma ci wystarczać za cały świat.
— to-on-jest-najwazniejszy (via to-on-jest-najwazniejszy)
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow
3544 12d2 500
Reposted fromcosmostar cosmostar
3831 cf86
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
3828 f886 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
3821 c195 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
3820 ce28
Reposted fromNSFWorld NSFWorld

September 12 2017

duzedziecko
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
1028 3547 500
Piotr Świderek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne

September 11 2017

duzedziecko
duzedziecko
1678 3182
Reposted fromsassenach sassenach viapojemnosc2400 pojemnosc2400
duzedziecko
duzedziecko
7796 4f46
duzedziecko
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin

September 06 2017

duzedziecko
1995 e842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
duzedziecko
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
duzedziecko
1477 85a1 500
Reposted fromoll oll viaredsth redsth
duzedziecko
1604 72a5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiezwyykla niezwyykla

September 05 2017

duzedziecko
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viafreeway freeway

August 23 2017

duzedziecko
0009 1294 500
Reposted fromtgs tgs viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl