Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

duzedziecko
duzedziecko
duzedziecko
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
duzedziecko
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
duzedziecko
5943 b918 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
duzedziecko
8405 3b03 500
Reposted fromdobby dobby
duzedziecko
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialaparisienne laparisienne
duzedziecko

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viairmelin irmelin
duzedziecko
7643 f6b9 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
duzedziecko
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

January 11 2018

5889 2b3c 500
Reposted fromdivi divi viagriber griber
duzedziecko
6763 97f1
Reposted fromxanth xanth viagriber griber
duzedziecko
0682 6bcd 500
Reposted frommuszynka muszynka viagriber griber

January 10 2018

duzedziecko
2706 752e 500
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
duzedziecko
duzedziecko
- Idę wziąć prysznic.
- Dobrze.
- Ty idziesz razem ze mną.
- Lepiej.
— Iron Man 3
duzedziecko
duzedziecko
2652 0227 500
Reposted fromtfu tfu viaGunToRun GunToRun
duzedziecko
4305 3a23 500
Reposted fromwentyl wentyl viaGunToRun GunToRun
duzedziecko
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl